1. Bối cảnh tiềm năng nhất: Đại dịch corona sẽ kết thúc sớm hơn đại dịch SARS, vào cuối tháng 2. Tác động trung bình theo tháng sẽ bằng tác động của dịch năm 2003.
2. Bối cảnh SARS: Khoảng thời gian và tác động trung bình theo tháng tương đương với đại dịch SARS ở Trung Quốc vào năm 2003.
3. Bối cảnh tệ nhất: Đại dịch Corona kéo dài hơn và tệ hơn đại dịch SARS.