Loading ...
Tìm kiếm nội dung

Nghị quyết 44/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019

Quy định định mức hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đăk Nông năm 2020

Ngày đăng: 02-01-2020 Lượt xem: 36Lượt tải: 26

Nghị Quyết 42/NQ-HĐND ngày 11/12/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đăk Nông ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông

Ngày đăng: 02-01-2020 Lượt xem: 64Lượt tải: 65

Quyết định số 1901/QĐ-BKHDT

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày đăng: 02-01-2020 Lượt xem: 44Lượt tải: 23

Quyết định 05/2017/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông

Quyết định 05/2017/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông về Triển khai Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND tỉnh, về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

Ngày đăng: 09-03-2017 Lượt xem: 1033Lượt tải: 993

Nghị quyết 55/2016/NQ-HĐND

Quy định về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

Ngày đăng: 23-02-2017 Lượt xem: 722Lượt tải: 663

Thủ tục cấp phép xây dựng

Ngày đăng: 13-07-2016 Lượt xem: 1009

Thủ tục về Phòng cháy - Chữa cháy

Ngày đăng: 13-07-2016 Lượt xem: 965

Các chính sách ưu đãi đầu tư

Ngày đăng: 13-07-2016 Lượt xem: 1059

Quy trình thủ tục đầu tư

Ngày đăng: 13-07-2016 Lượt xem: 1100

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT

Hướng dẫn về Đăng ký Doanh nghiệp

Ngày đăng: 29-02-2016 Lượt xem: 1200Lượt tải: 961

Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Đăng ký Doanh nghiệp

Ngày đăng: 29-02-2016 Lượt xem: 1138Lượt tải: 891

HƯỚNG DẪN BỘ HỒ SƠ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Ngày đăng: 10-12-2015 Lượt xem: 1171Lượt tải: 1264

1