Loading ...

Hướng dẫn thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư và kiến nghị giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư

Ngày đăng: 12-07-2016 Lượt xem: 857

- Căn cứ Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

- Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30/9/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiêp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

- Căn cứ Thông tư số 30/2015/TT-BTC ngày 09/3/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán các khoản hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

- Căn cứ quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 15/02/2011 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc ban hành chính sách khuyến khích đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Đăk Nông;

- Căn cứ quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 02/01/2013 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc ban hành một số chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đăk Nông năm 2020;

- Căn cứ Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông về việc ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đăk Nông;

- Căn cứ Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc quy định thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đăk Nông,

Thực hiện Công văn số 1099/SKH-HTĐT ngày 26/8/2015 về việc hướng dẫn thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP, ngày 19/12/2013 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Để kịp thời trợ giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư thụ hưởng các ưu đãi đầu tư theo quy định của Trung ương và địa phương trong năm 2016.

Trung tâm xúc tiến Đầu tư, đề nghị quý doanh nghiệp, nhà đầu tư có dự án triển khai thuộc các lĩnh vực nông nghiệp nông thôn; Công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; dự án xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Đăk Nông đã đi vào hoạt động nhưng chưa được thụ hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư của Trung ương và địa phương đăng ký và hoàn tất các thủ tục được ưu đãi đầu tư theo quy định (kèm theo các biểu mẫu hướng dẫn) gửi về Trung tâm xúc tiến Đầu tư để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền đưa vào dự toán ngân sách năm 2016. Đồng thời, phản ảnh những khó khăn vướng mắc, kiến nghị cần được hỗ trợ tháo gỡ trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh, cụ thể từng lĩnh vực như: Đất đai, thủ tục hành chính, tài chính, tín dụng, chính sách ưu đãi, thuế…(theo mẫu đính kèm) gửi về Trung tâm xúc tiến Đầu tư trước ngày 30/9/2015 để tổng hợp và báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Lưu ý khi lập các thủ tục đề nghị hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư:

+ Các dự án được hưởng chính sách ưu đãi của địa phương thực hiện theo phụ lục II (mẫu số 01; mẫu số 02 - Phụ lục số II).

+ Các dự án được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư của Trung ương thực hiện theo phụ lục I (mẫu 01; mẫu 02 - Phụ lục số I).

Mọi kiến nghị đề xuất gửi về địa chỉ: Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp - Trung tâm xúc tiến Đầu tư, đường 23/3, phường Nghĩa Đức, TX Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông, ĐT: 05013 503 696, gặp đ/c Đặng Văn Hòa - DĐ: 0944 50 67 67.

 E-mail: hoadaknong@yahoo.com.vn.

Tải các biểu mẫu:

Mẫu 01- phụ lục II

 Mẫu số 02 - Phụ lục I

Mẫu 02 - Phụ lục II

1. TỔNG HỢP BỘ HỒ SƠ, THỦ TỤC HƯỞNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK NÔNG

2. TỔNG HỢP BỘ HỒ SƠ, THỦ TỤC HƯỞNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CỦA TRUNG ƯƠNG

Tài liệu khác