Loading ...

Thủ tục cấp phép xây dựng

Ngày đăng: 13-07-2016 Lượt xem: 784

 Thủ tục cấp phép xây dựng:

Thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết

Thành phần hồ sơ

Căn cứ pháp lý

Cấp phép xây dựng (đối với công trình thuộc dự án)

 30 ngày

- Đơn đề nghị cấp phép xây dựng;

- Hai bộ hồ sơ thiết kế;

- Quyết định phê duyệt dự án;

- Văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Văn bản tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở (nếu có);

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi tường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (nếu có).

- Luật Xây dựng năm 2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/6/2015 của Chính phủ;

- Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND, ngày 22/10/2013 của UBND tỉnh Đắk Nông.

 

Tài liệu khác