Loading ...

HƯỚNG DẪN BỘ HỒ SƠ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Ngày đăng: 10-12-2015 Lượt xem: 982 Lượt tải: 999

HƯỚNG DẪN BỘ HỒ SƠ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH

(Theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13)

TT

LOẠI HÌNH DN

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

BIỂU MẪU

ĐƠN VỊ

NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT

1

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

( Điều 20)

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Phụ lục I.1

Nộp 01 bộ hồ sơ

(bản gốc)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2

CÔNG TY HỢP DANH

(Điều 21)

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên. ( theo các mẫu của Phụ lục I)

4. Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên.

5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Phụ lục I.5

Nộp 01 bộ hồ sơ

(bản gốc)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

3

CÔNG TY TNHH

(Điều 22)

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên. ( theo các mẫu của Phụ lục I)

4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;

b) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Phụ lục I.2

Phụ lục I.3

 

Nộp 01 bộ hồ sơ

(bản gốc)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

4

CÔNG TY CỔ PHẦN

(Điều 23)

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.(mẫu số 6,7,8- Phụ lục I)

4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;

b) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Phụ lục I.4

 

Nộp 01 bộ hồ sơ

(bản gốc)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Tài liệu khác