Loading ...

Quyết định về việc ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020

Ngày đăng:10-05-2016 | 14:11:11
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

Số: 1992 /QĐ-UBND

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   Đắk Nông, ngày  09 tháng 12  năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư  trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

 

          Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

          Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

         Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 197/TTr-SKH ngày 03 tháng 12 năm 2015,

                                                QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục 60 dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020”. Trong đó, gồm các lĩnh vực: Nông nghiệp 10 dự án, Công nghiệp: 14 dự án, Hạ tầng-Bất động sản: 10 dự án, Lĩnh vực Thương mại - Du lịch: 19 dự án, Lĩnh vực xã hội hóa: 7 dự án (Biểu 01 đính).

Điều 2. Phê duyệt danh mục 09 dự án để nhà đầu tư nghiên cứu, tìm hiểu thông tin để đầu tư, giao các ngành chức năng tiếp tục cung cấp thông tin chi tiết để Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng thông tin kêu gọi đầu tư trong thời gian tới (Biểu 02 đính).

Điều 3. Loại bỏ 23 dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh Đắk Nông trong danh mục các dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2011-2015 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1871/QĐ-UBND ngày 15/11/2013 của UBND tỉnh, với lý do: 10 dự án đã có nhà đầu tư; 23 dự án có tính khả thi thấp (Biểu 03).

Điều 4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm Xúc tiến Đầu tư) phối hợp với các ngành chức năng và địa phương tổng hợp các thông tin các dự án (Quy mô, địa điểm, nguồn gốc đất, dự kiến chi phí giải phóng mặt bằng nếu có, giá thuê đất, thông tin kinh tế - xã hội, hạ tầng, chính sách ưu đãi của Trung ương và địa phương…) để xây dựng thông tin dự án (Viết tắt: Project Profile) để tổ chức xúc tiến, kêu gọi đầu tư.

 Điều 5. Giao các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung các dự án kêu gọi đầu tư nêu trên vào Quy hoạch ngành của tỉnh (đối với các dự án cần bổ sung quy hoạch); UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa bổ sung các dự án vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương (đối với dự án chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất) để làm cơ sở giao đất, thuê đất của dự án khi có nhà đầu tư.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 6;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các PCVP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, KT, CN, VX, KHTH-Ph.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

                                     

Nguyễn Bốn

Tải Quyêt định

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp