Loading ...

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, ngày 06/02/2017 của Chính phủ: những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2017 tại tỉnh Đắk Nông.

Ngày đăng:03-10-2017 | 14:53:41
(Ipcdaknong.gov.vn) Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2017, định hướng đến năm 2020, tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch 87/KH-UBND ngày 28/02/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Đắk Nông năm 2017, định hướng đến năm 2020; Kế hoạch số 309/KH-UBND, ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh triển khai Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2017. Trên cơ sở đó, tỉnh Đắk Nông đã xác định nhiệm vụ và phân công trực tiếp cho từng đơn vị chủ trì thực hiện với từng chỉ tiêu cụ thể gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, nhằm phấn đấu thực hiện bằng hoặc cao hơn các chỉ tiêu đã cam kết, đến nay đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Đối với công tác cải cách hành chính:
UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành trong công tác cải cách hành chính như: thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành của tỉnh, xây dựng quy chế hoạt động và kế hoạch hoạt động; ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017, đồng thời, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với cải thiện và nâng cao chỉ số CCHC (PAR INDEX); chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI)… 
Về ứng dụng công nghệ thông tin: tỉnh đã triển khai phần mềm Văn phòng điện tử (iOffice) dùng chung, sử dụng thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp xã và thực hiện nâng cấp Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Đã hoàn thành việc triển khai ứng dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của UBND tỉnh. Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông đang triển khai thí điểm việc tích hợp chứng thực chữ ký số vào hệ thống Phần mềm văn phòng điện tử iOffice và dự kiến mở rộng việc triển khai cho các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã vào quý IV/2017. Kết quả triển khai và sử dụng bước đầu đã có tác động rất tích cực trong việc rút ngắn thời gian chuyển, nhận văn bản, đơn giản hóa thủ tục hành chính, góp phần hiện đại hóa nền hành chính công, từng bước nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; đồng thời, hỗ trợ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo và nâng cao hiệu quả trong quá trình cải cách thủ tục hành chính. 
Vận hành tốt Hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia, đảm bảo rút ngắn thời gian đăng ký doanh nghiệp, triển khai việc kê khai thuế qua mạng điện tử, nộp thuế qua các Ngân hàng. 100% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông được xử lý trước hạn theo quy định (trong 2 ngày làm việc). Bên cạnh đó, ngành Thuế tỉnh đã triển khai, hướng dẫn cho doanh nghiệp thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong nộp tờ khai, nộp thuế, hoàn thuế: công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, đảm bảo 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra và 100% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng thời gian theo quy định; 100% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện kê khai thuế qua mạng, với tỷ lệ nộp tờ khai đúng hạn trên 95%; không có hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế. 
Tỉnh đã thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại một đầu mối duy nhất cho tất cả các cơ quan hành chính cấp tỉnh, bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định: Việc tiếp nhận, theo dõi xử lý được kiểm soát một cách chặt chẽ, hàng tuần đều có tổng hợp kết quả thực hiện đến các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị thông qua tin nhắn điện tử (qua số điện thoại của các đồng chí lãnh đạo) để đôn đốc nhắc nhở kịp thời quá trình xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Trong 9 tháng đầu năm 2017, Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 4.153 hồ sơ; xử lý và trả kết quả 4.005 hồ sơ, trong đó, trước hạn 947 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 22,8%; đúng hạn 2.975 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 71,6%; trễ hạn 83 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 2%; hồ sơ hiện đang giải quyết chưa có kết quả 148 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 3,6% (trong đó đang trong hạn xử lý 147 hồ sơ, trễ hạn 01 hồ sơ); trả lại 103 hồ sơ để tổ chức, công dân hoàn thiện, bổ sung do chưa đủ điều kiện, chiếm tỷ lệ 2,5% (Số liệu do Trung tâm hành chính công tỉnh cung cấp).
Đặc biệt, tỉnh đã ban hành Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 về việc triển khai Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quy định về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 và Hướng dẫn số 2984/HD-UBND ngày 09/6/2017 về hướng dẫn thực hiện Quy định về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông đến năm 2020.
Về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp:
Phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng triển khai khai thực hiện cam kết của UBND tỉnh với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, như: tổ chức Hội thảo nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Đắk Nông năm 2017; rà soát, đánh giá các chính sách, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp; nâng cao năng lực các doanh nghiệp thông qua chương trình đào tạo giám đốc, lãnh đạo doanh nghiệp… 
Tỉnh đã phê duyệt 09 đề án xúc tiến thương mại với tổng kinh phí hỗ trợ là 1.195.000.000 đồng, trong đó, có 06 đề án xúc tiến thương mại tại địa phương với tổng kinh phí hỗ trợ là 650.000.000 đồng. Chấp thuận, phối hợp và tạo điều kiện cho 05 doanh nghiệp đăng ký tổ chức 22 hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn các huyện, thị xã trong năm 2017; tổ chức 02 đoàn doanh nghiệp tham gia hội chợ trong nước; 01 đoàn nghiên cứu, khảo sát thị trường, kết nối giao thương tại tỉnh Khánh Hòa; chuẩn bị tổ chức Hội chợ thương mại Đắk Nông – Mondulkiri năm 2017 tại Campuchia với sự tham gia khoảng 50 – 100 tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức 01 lớp tập huấn kỹ năng nghiên cứu và phát triển thị trường.
Ngành Ngân hàng tỉnh đã tổ chức 03 Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp với sự tham gia của hơn 500 doanh nghiệp, nhà đầu tư mới, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn. Đồng thời, Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh chỉ đạo các tổ chức tín dụng tích cực triển khai quyết liệt và kịp thời các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có triển vọng nhưng đang gặp khó khăn tạm thời về tài chính, tiếp cận vốn tín dụng. Uớc tính đến 30/9/2017, toàn địa bàn đã có 537 doanh nghiệp vay vốn, với dư nợ ước đạt 2.550 tỷ đồng (chiếm 12,94% tổng dư nợ đối với nền kinh tế). Mặt bằng lãi suất cho vay doanh nghiệp hiện nay khá thấp, hầu hết dưới 13%/năm và phổ biến ở mức ≤ 9%/năm.
Để hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập, thanh niên lập nghiệp theo chương trình khởi sự doanh nghiệp của Chính phủ, nâng cao nhận thức và gợi ý một số hoạt động thúc đẩy, hỗ trợ khởi nghiệp tại địa phương, đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp một cách hiệu quả, thiết thực, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với cơ quan Tỉnh đoàn Đắk Nông tổ chức Hội thảo khởi nghiệp tại tỉnh Đắk Nông. 
Sở Kế hoạch và Đầu tư với vai trò là cơ quan đầu mối, thường xuyên tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp và nhà đầu tư, chuyển ý kiến đến các cơ quan, đơn vị để giải quyết theo thẩm quyền, đồng thời, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ hàng tháng; thường xuyên rà soát các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của từng dự án trong quá trình triển khai thực hiện, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và địa phương để từng bước tháo gỡ, đối với những dự án không triển khai hoặc chậm tiến độ thì báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý; tham mưu UBND tỉnh tổ chức các chương trình gặp mặt, đối thoại và giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và nhà đầu tư theo định kỳ. Ngoài ra, trong 9 tháng đầu năm 2017, Trung tâm Xúc tiến đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tư vấn, hỗ trợ miễn phí cho 118 cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực hiện hồ sơ xin chủ trương đầu tư, hồ sơ thành lập doanh nghiệp và khảo sát giới thiệu địa điểm đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của các đơn vị, hy vọng rằng, chỉ số PCI năm 2017 của tỉnh Đắk Nông sẽ được cải thiện đáng kể.
Đức Toàn – Trung tâm XTĐT (tổng hợp).
 
(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp