Loading ...

Giải pháp Nâng cao hiệu quả hỗ trợ, giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp tại tỉnh Đăk Nông

Ngày đăng:15-03-2016 | 17:52:25
(Ipcdaknong.com.vn) Cùng với sự phát triển và lớn mạnh của các doanh nghiệp trong cả nước, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh Đăk Nông đã có những bước phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng. Cộng đồng doanh nghiệp đã có những đóng góp quan trọng vào việc duy trì tốc độ tăng trưởng cao và ổn định của kinh tế tỉnh nhà; góp phần tích cực trong việc tạo việc làm, nâng cao đời sống người lao động, tham gia xóa đói giảm nghèo và thực hiện các chính sách xã hội khác; thực sự là lực lượng xung kích trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tuy nhiên, hầu hết doanh nghiệp của tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, dễ bị “tổn thương” trong thời kỳ hội nhập sâu rộng như hiện nay, một trong những vấn đề chính là do doanh nghiệp thiếu vốn, lao động chưa qua đào tạo còn chiếm tỷ lệ cao, thiếu kỹ năng quản trị về tài chính, nhân lực… dẫn đến việc triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh gặp không ít khó khăn, trở ngại. Để doanh nghiệp trong tỉnh đứng vững và bắt nhịp kịp thời trong thời mới, vai trò của cơ quan quản lý nhà nước trong việc hỗ trợ, định hướng và giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp đặc biệt quan trọng. Theo đó, một số giải pháp cần được thực hiện là:

Một là, định kỳ hằng quý, năm tổ chức Hội nghị đối thoại để doanh nghiệp có cơ hội đối thoại trực tiếp với lãnh đạo địa phương về những khó khăn vướng mắc của mình, những kiến nghị, đề xuất tại Hội nghị các ngành, địa phương tạo điều kiện tối đa và giải quyết dứt điểm, chỉ rõ nguyên nhân và hướng khắc phục xử lý. Đồng thời, giao một đơn vị đầu mối tiếp nhận, phân loại, tổng hợp khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, báo cáo lãnh đạo tỉnh chỉ đạo giải quyết, hạn chế để các vấn đề tồn đọng, kéo dài.

Hai là, lãnh đạo các cấp, các ngành cần tiên phong, gắn lời nói cùng hành động trong việc tổ chức triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính và đặc biệt quan tâm, giải quyết triệt để các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp.

Ba là, tiếp tục và đẩy mạnh thực hiện những cải cách mạnh mẽ đặc biệt trong thực hiện thủ tục hành chính, tăng cường công tác tuyên truyền thông tin về những chính sách mới, nâng cao tính công khai minh bạch, ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết thủ tục, nâng cao năng lực, đạo đức nghề nghiệp, thái độ và tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức.

Bốn là, hàng năm, cũng cần công khai kế hoạch hành động hỗ trợ cho doanh nghiệp, như là hỗ trợ về thị trường, tín dụng, chính sách ưu đãi, đất đai… để doanh nghiệp biết đăng ký tham gia.

Thiết nghĩ, nếu triển khai các giải pháp nêu trên đồng bộ, phần nào sẽ động viên, khích lệ tinh thần cho doanh nghiệp, an tâm sản xuất, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Duy Nhất – Trung tâm XTĐT 

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp