Loading ...

Trả lời 05 kiến nghị của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên

Ngày đăng:09-07-2020 | 16:17:40

Kiến nghị 1. Để nghị UBND tỉnh cho chủ trương xử lý tài sản dang dở của doanh nghiệp theo 2 phương án

1. Cho chủ trương công ty căn cứ diện tích rừng trồng đã bàn giao theo các quyết định của UBND tỉnh làm việc với các đơn vị chủ rừng để ghi giảm giá trị vốn rừng trồng tại đơn vị và ghi tăng giá trị tài sản của đơn vị nhận bàn giao.

2. Giao cho công ty tổ chức khai thác gỗ rừng trồng trên phần diện tích công ty đã bàn giao và thực hiện bán số gỗ khai thác trên (nguồn thu từ bán gỗ (đã trừ đi chi phí khai thác và chi phí bán tài sản) dùng để bù đắp chi phí dở dang của công ty. và phần còn lại dùng  để hoàn trả kinh phí mà các đơn vị nhận bàn giao rừng đã đầu tư.

Sở Tài chính trả lời tại CV Số: 1103/STC-GCS&TCDN, ngày 28 tháng 5 năm 2020  như sau:

Đối với nội dung này Sở Tài chính đã tổ chức buổi làm việc với liên ngành: Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Cục thuế tỉnh và Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Nam Tây Nguyên để xử lý kiến nghị của Công ty. Trên cơ sở ý kiến thống nhất tại cuộc họp, Sở Tài chính có Công văn số 2911/STC-TCDN ngày 03/12/2018 đề nghị Công ty khẩn trương cung cấp các hồ sơ, các hồ sơ, chứng từ liên quan đến việc bàn giao rừng và phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện việc rà soát làm cơ sở cho việc xử lý giá trị rừng khi nhà nước thu hồi theo quy định.

Sở Nông Nghiệp và PTNT Công văn số 883/SNN-VP ngày 01 tháng 6 năm 2020

-  Việc xử lý vốn tạo rừng nói chung, vốn tạo rừng trồng nói riêng của các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh là nội dung khó khăn, phức tạp do lịch sử để lại, trong quá trình hình thành, sắp xếp và đổi mới các lâm trường quốc doanh (nay là các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp), từ những năm đầu thập niên 1980 đến nay; việc xác định giá trị rừng tại từng thời điểm thu hồi, bàn giao rừng để làm căn cứ điều chuyển cho các đơn vị khác quản lý, hiện nay không có cơ sở để thực hiện, với các lý do: Việc thu hồi rừng tại các đơn vị có vốn tạo rừng, giao các đơn vị khác quản lý xảy ra từ rất lâu (từ những năm đầu của thập niên 1980 đến nay), do đó hồ sơ, tài liệu có liên quan đến diễn biến, biến động rừng và các chứng từ đầu tư vốn…tại các đơn vị đã bị mất, bị thất lạc…không còn hồ sơ lưu trữ. Ngoài ra, việc thu hồi, bàn giao rừng trước đây là thu hồi, bàn giao nguyên trạng khu đất, không có số liệu cụ thể về diện tích, chất lượng, trữ lượng khu rừng thu hồi, bàn giao…

-  Nội dung này, Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tại Công văn số 1414/SNN-KL ngày 21/6/2019 về kết quả rà soát, tổng hợp số liệu diễn biến, biến động rừng và đất lâm nghiệp tại các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp. Hiện nay, UBND tỉnh đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết tại Công văn số 2209/UBND-KTTH ngày 07/5/2020, về đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp tại tỉnh Đắk Nông.

Kiến nghị 2. Đề nghị UBND tỉnh Xem xét cho chủ trương xóa 611 -triệu đồng  trên sổ kế toán là vốn đã đầu tư dở dang vào dự án trồng. kinh doanh cà phê Catimol (Công ty đã báo cáo tại BC số 70, ngày18/5/2018)

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, đánh giá mức độ, xem xét xử lý trách nhiệm của các tổ chưc, cá nhân liên quan đến quản lý đất đai, quản lý vốn thuộc dự án trồng, kinh doanh cà phê Catimol

Sở Tài chính trả lời: Vì một số nội dung đơn vị hỏi có sự trùng lắp nên ngoài việc làm việc trực tiếp với đơn vị, Sở Tài chính đã ban hành các văn bản số 2911/STCTCDN ngày 03/12/2018, số 15/STC-TCDN ngày 02/01/2019 để hướng dẫn xử lý liên quan đến các dự án dở dang tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên.

Sở Nông Nghiệp và PTNT  trả lời tại Công văn số 883/SNN-VP ngày 01 tháng 6 năm 2020

Về việc này Sở Nông nghiệp và PTNT không nắm Hồ sơ cũng như chưa tham gia tổ thẩm định dự án trồng, kinh doanh cà phê Catimol của Công ty, do đó không có cơ sở để trả lời.

Kiến nghị 3. Đề nghị cho Công ty sử dụng lâu dài phần diện tích đất rừng (rừng trông thay thế của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quảng Tín)/ Công ty đã có tờ trình số 46/ngày 07/11/2017.

Sở Nông Nghiệp và PTNT  trả lời tại Công văn số 883/SNN-VP ngày 01 tháng 6 năm 2020

Liên quan nội dung này, ngày 06/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 619/QĐ-UBND, về việc giao đất, giao rừng cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Trong tổng diện tích thu hồi, bàn giao có diện tích 14,59 ha rừng trồng thay thế tại lô a, b, c khoảnh 1 - Tiểu khu 1488 nêu trên. Như vậy, nội dung kiến nghị trên của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên đã được UBND tỉnh và các Sở, ngành xử lý theo quy định.

Kiến nghị 4. Đề nghị xem xét giải quyết thủ tục cấp đất cho doanh nghiệp theo quy định ( xử lý tài sản cho doanh nghiệp). Doanh nghiệp đã có tờ trình số 02, ngày 22/01/2018 gửi UBND tỉnh và tờ trình số 37, ngày 21/6/2018 gửi  Sở tài Nguyên và Môi trường (tài sản mua lại của Công ty Dược Đắk Lắk

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời tại Công văn Số : 1188 /STNMT-QHGĐ, ngày 03/6/2020 như sau:

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên thuê 1.028,3 m2 đất để làm Văn phòng đại diện phục vụ sản xuất kinh doanh tại Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 31/3/2020.

Kiến nghị 5. Xem xét xác định lại vốn chủ sở hữu.

Sở Tài chính trả lời: Đối với nội dung này, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh báo cáo và xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ xem xét, thống nhất cho địa phương được căn cứ kết quả diện tích rừng sản xuất thực tế và kết quả xác định, phân loại rừng tại từng công ty thực hiện việc xác định lại giá trị rừng theo thực tế để điều chỉnh vốn chủ sở hữu (vốn điều lệ) cho sát đúng với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh tại các công ty nông, lâm nghiệp (tại Công văn số 2209/UBND-KTTH ngày 07/5/2020 về việc đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tại tỉnh Đắk Nông).

Sở Nông Nghiệp và PTNT  trả lời tại Công văn số 883/SNN-VP ngày 01 tháng 6 năm 2020

- Theo quy định của Luật bảo vệ và Phát triển rừng trước đây (nay thay thế bởi Luật lâm nghiệp, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019), việc quản lý, bảo vệ rừng (diện tích rừng, chất lượng, trữ lượng các loại rừng) căn cứ vào kết quả tổ chức điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc và kết quả theo dõi, cập nhật diễn biến tài nguyên rừng hàng năm được cấp có thẩm quyền công bố (không quy định việc điều tra tăng trưởng rừng); trong các năm qua, việc điều tra tăng trưởng rừng để xác định mức tăng trưởng hàng năm của rừng, do các tổ chức nghiên cứu khoa học triển khai thực hiện tại một số đề tài nghiên cứu khoa học và đối tượng chủ yếu là các loại rừng trồng.

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng thì việc điều tra tăng trưởng rừng  là nhiệm vụ điều tra, đánh giá rừng theo chu kỳ; điểm a khoản 3 Điều 23 Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT thì: “Tổng cục Lâm nghiệp trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt chủ trương đầu tư, đề cương và dự toán kinh phí thực hiện điều tra, đánh giá rừng theo chu kỳ trên phạm vi cả nước”. Nội dung này, hiện nay Bộ Nông nghiệp và PTNT chưa thực hiện.

Do vậy, việc xác định lượng tăng trưởng hàng năm của từng loại rừng để xác định lợi nhuận cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung và tại Công ty TNHH MTV LN Nam Tây Nguyên nói riêng chưa có cơ sở để xác định; đề nghị Công ty TNHH MTV LN Nam Tây Nguyên căn cứ kết quả công bố diễn biến tài nguyên rừng năm 2019 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 để tổ chức quản lý, bảo vệ rừng theo quy định.

 

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp