Loading ...

Hợp tác xã Nông lâm nghiệp – Dịch vụ - Thương mại Tân Thịnh (1 kiến nghị)

Ngày đăng:21-08-2018 | 15:09:52

Đề nghị UBND tỉnh xem xét trách nhiệm của các đơn vị có liên quan đến việc triển khai và thu hồi đối với dự án chăn nuôi heo của Hợp tác xã Tân Thịnh để đền bù thiệt hại.

Sở Tư Pháp trả lời theo Báo cáo số 790/STP-QL&TGTHPL ngày 09/8/2018

Trên cơ sở hồ sơ do các đơn vị cung cấp, sau khi rà soát các văn bản pháp luật liên quan, tổ chức họp lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan và tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án tại công trình xây dựng trại nuôi heo của HTX Tân thịnh (có kèm theo Biên bản),  Sở Tư pháp báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát như sau:

3.1. Tóm tắt nội dung:

- HTX Tân Thịnh hoạt động theo Giấy phép kinh doanh số 63D000290 do UBND huyện Đắk G’long cấp ngày 29/6/2011;

- Ngày 04/4/2014, được UBND tỉnh Đắk Nông cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 63121000164 với mục tiêu hình thành vùng trồng trọt, chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, nuôi heo thịt hướng nạc, nuôi cá nước ngọt, trồng rau sạch, nuôi tằm. Trong đó quy mô dự án diện tích nuôi heo thịt là 15.000m2. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2014 đến năm 2016.

- Ngày 28/01/2016, UBND huyện Đắk G’long cấp Giấy phép xây dựng, khởi công xây dựng ngày 07/7/2016. Trong đó, hạng mục trại heo nái đẻ, heo nọc diện tích xây dựng là 1270,08m2, hạng mục trại heo con diện tích xây dựng là 559,76m2; hạng mục trại heo thịt là 900 con diện tích xây dựng là 1305,36m2 và nhiều hạng mục  nhà ở, kho chứa, đài nước, giếng khoan…

- Ngày 23/9/2016, UBND huyện Đắk G’long thành lập Đoàn kiểm tra dự án xây dựng trại chăn nuôi công nghệ cao kết luận Hợp tác xã Nông lâm nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Tân Thịnh xây dựng 02 block không đúng với thiết kế bản vẽ và yêu cầu tạm dừng việc xây dựng để điều chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ có thẩm định của cơ quan có thẩm quyền và bổ sung Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Phụ lục II Nghị định số 18//2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

- Ngày 29/9/2016, HTX Tân Thịnh có Tờ trình số 21/TTR-HTX ngày 29/9/2016 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xin xem xét đánh giá tác động môi trường đối với dự án trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao.

- Ngày 26/10/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 1382/TNMT-BVMT v/v phúc đáp Tờ trình số 21/TTR-HTX.

- Ngày 23/11/2016, Sở Xây dựng có văn bản thẩm định số 182/KQTĐ-SXD theo kết quả thẩm định quy mô dự án có 900 con gia súc (600 con heo thịt, heo con với diện tích là 900m2 hạng mục heo thịt và 450m2 hạng mục heo con và 300 heo nái, heo đực với diện tích xây dựng 1.800m2)

- Ngày 23/02/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 213/SHK-TTXTĐT gửi sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị cho ý kiến HTX Tân Thịnh có thuộc đối tượng phải đánh giá tác động môi trường hay không.

- Ngày 02/3/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 226/TNMT-BVNT phúc đáp Công văn số 213/SHK-TTXTĐT của Sở Kế hoạch và Đầu tư với nội dung: Dự án đã được UBND huyện xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo dự án đầu tư được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định ngày 31/7/2013. Khi HTX Tân Thịnh có Tờ trình số 21/TTR-HTX ngày 29/9/2016 về việc xin xem xét đánh giá tác động môi trường đối với dự án trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao. Ngày 26/10/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 1382/TNMT-BVMT v/v phúc đáp Tờ trình số 21/TTR-HTX. Trong đó khẳng định: Dự án đầu tư, trồng trọt, chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao….đã được UBND huyện Đắk Glong xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường….Vì vậy, sau khi được UBND huyện Đắk Glong xác nhận đăng ký thì HTX Tân Thịnh phải thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư dự án theo quy định tại Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và thực hiện đúng, đầy đủ theo nội dung bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo Giấy xác nhận số 09/GXNMT-UBND ngày 29/11/2012.

- Ngày 03/8/2018, Sở Tư pháp tổ chức họp với thành phần tham gia của đại diện: Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện và phòng chuyên môn, UBND xã Quảng Khê. Nội dung kiểm tra hồ sơ, quy trình xử lý thủ tục đầu tư dự án của cơ quan hành chính nhà nước và kết quả triển khai thực hiện dự án của nhà đầu tư trong dự án chăn nuôi heocủa HTX Nông lâm nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Tân Thịnh tại xã Quảng Khê, huyện Đắk G’long, làm rõ tính pháp lý của các bên liên quan và tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý.

- Ngày 07/8/2018, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện và phòng chuyên môn, UBND xã Quảng Khê; đại diện HTX Tân Thịnh kiểm tra thực địa và tổ chức đối thoại trực tiếp với HTX Tân Thịnh tại UBND huyện Đắk Glong.

          3.2. Kết quả kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực địa:

a) Về việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy xác nhận Đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường và cấp Giấy phép xây dựng:

Theo Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ thì quy mô dự án xây dựng cơ sở chăn nuôi gia súc tập trung thì từ 500 đầu gia súc trở lên đối với trâu, bò; từ 1.000 đầu gia súc trở lên đối với các gia súc khác phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, Giấy chứng nhận đầu tư số 63121000164 cấp ngày 04/04/2014 chỉ nêu quy mô diện tích heo thịt là 15.000m2 và Giấy xác nhận Đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường số 09/GXNMT  được UBND huyện Đắk Glong cấp ngày 29/11/2012 (ghi sai năm 2013 thành 2012) cũng không nêu quy mô theo đầu gia súc. Dẫn đến không có cơ sở để yêu cầu nhà đầu tư phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc chỉ Đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường. Trong trường hợp này, lẽ ra các cơ quan có thẩm quyền phải yêu cầu nhà đầu tư nêu rõ quy mô dự án theo đầu con gia súc để đánh giá quy mô của dự án làm cơ sở cho việc xem xét dự án thuộc trường hợp phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc chỉ Đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường.

Tại Công văn số 310/KQTĐ-SXD ngày 30/12/2015 của Sở Xây dựng xác định Tờ trình thẩm định  số 40/TTr-HTX ngày 16/12/2015 của HTX Tân Thịnh thì Quy mô dự án ghi số lượng và diện tích, cụ thể trại heo thịt là 900 con (1324m2),  trại heo con là 600 con (611m2) và trại heo nái đẻ, heo nọc không ghi số lượng (1324m2).

Như vậy, tổng số đầu gia súc là trên 1.000 con (1.500 con, chưa kể số heo nái đẻ, heo nọc). Đối với quy mô dự án này theo quy định phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, UBND huyện vẫn cấp Giấy phép xây dựng với quy mô trên 1.000 con heo (căn cứ vào Công văn số 310/KQTĐ-SXD ngày 30/12/2015 của Sở Xây dựng) là chưa đảm bảo tính pháp lý.

Trách nhiệm này thuộc về UBND huyện Đắk Glong. (Người ký cấp Giấy phép xây dựng là ông: Trần Nam Thuần – Phó Chủ tịch UBND huyện).

b) Về việc tạm ngừng thực hiện Dự án đầu tư:

- Việc UBND huyện tạm dừng việc xây trại chăn nuôi đến khi bổ sung đầy đủ hồ sơ (Công văn số 2210/UBND-NN ngày 28/9/2016 của UBND huyện Đắk Glong). Trong khí đó, UBND huyện không lập biên bản vi phạm hành chính mà chỉ nhắc nhở và đề nghị qua biên bản làm việc.

Theo báo cáo số 25/BC-UBND ngày 25/01/2017 của UBND huyện Đắk Glong thì HTX Tân Thịnh đã xây 02 block trại nuôi heo, trong Giấy phép thì chỉ có 01 block. Trong khi đó, biên bản làm việc chỉ ghi chung chung là HTX Tân Thịnh xây dựng chưa đúng với Giấy phép xây dựng.

- Việc nhận định HTX Tân Thịnh xây dựng 02 block tại vị trí có ký hiệu 01 dẫn đến việc toàn bộ các công trình bảo vệ môi trường, hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng (đài nước, giếng khoan, hầm Biogas, hồ chứa, bể nước vệ sinh, sân bê tông, hoa viên canh xanh, hệ thống điện…). Mặt khác, tại văn bản thẩm định số 182/KQTĐ-SXD ngày 23/11/2016 của Sở Xây Dựng thì kết quả thẩm định quy mô dự án có 900 con gia súc (600 con heo thịt, heo con với diện tích là 900m2 hạng mục heo thịt và 450m2 hạng mục heo con và 300 heo nái, heo đực với diện tích xây dựng 1.800m2). Như vậy là giảm về quy mô (tính theo đầu gia súc cũng như diện tích). Do đó, UBND huyện yêu cầu HTX Tân Thịnh phải bổ sung Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 và từ chối điều chỉnh Giấy phép xây dựng là không có cơ sở pháp lý.

- Việc UBND huyện Đắk Glong tạm dừng việc xây dựng trại chăn nuôi theo Công văn số 2210/UBND-NN ngày 28/9/2016 của UBND huyện Đắk Glong là không đúng về hình thức văn bản.

 - Theo quy định tại khoản 2 Điều 168 Luật Bảo vệ môi trường quy định: “Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép, giấy chứng nhận về môi trường theo quy định của Luật bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 thì được tiếp tục thực hiện đến hết thời hạn ghi trong giấy phép, giấy chứng nhận đó”.

Như vậy, việc ban hành Công văn số 2210/UBND-NN ngày 28/9/2016 của UBND huyện Đắk Glong trong đó yêu cầu HTX Tân Thịnh tạm dừng việc xây dựng trại chăn nuôi và yêu cầu bổ sung Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 là không có cơ sở pháp lý. 

Trách nhiệm này thuộc về UBND huyện Đắk Glong. (Người ký Công văn số 2210/UBND-NN là ông: Lê Quang Dần – Phó Chủ tịch UBND huyện).

c) Về việc giãn tiến độ thực hiện dự án:

-  Theo quy định tại Khoản 8 Điều 39 Luật Đầu tư năm 2014, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định tiến độ thực hiện dự án đầu tư gồm các nội dung: Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án; Trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn.

Căn cứ các quy định nêu trên, thời điểm giãn tiến độ đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật Đầu tư năm 2014 được xác định trên cơ sở tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Theo Công văn số 56/SKH-KTĐN ngày 13/01/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thì thời gian Nhà đầu tư xin gia hạn lần đầu là 13 tháng (từ ngày 30/11/2015 đến ngày 31/12/2016), thời gian xin gia hạn lần này là 11 tháng (từ ngày 31/12/2016 đến ngày 30/11/2017). Tuy nhiên, Giấy chứng nhận đầu tư số 63121000164 cấp ngày 04/04/2014 thì thời hạn triển khai kiến thiết cơ bản từ năm 2014 đến năm 2016. Như vậy, thời hạn thực dự án phải tính theo thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư. Nên thời gian để gia hạn lần đầu phải tính từ ngày 01/01/2017.

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Thông báo Kết luận số 69/TB-UBND ngày 08/6/2017 của UBND tỉnh trong đó UBND tỉnh đồng ý giản tiến độ đầu tư các hạng mục khác (trừ hạng mục chăn nuôi heo) của dự án. Ngày 19/6/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 98/QĐ-SKH chấp thuận giản tiến độ đầu tư  (trừ hạng mục trang trại heo). Và yêu cầu HTX Tân Thịnh khẩn trương hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định để được UBND tỉnh Đắk Nông xem xét chấp thuận giãn tiến độ theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014: Việc yêu cầu HTX Tân Thịnh phải hoàn thiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường để xem xét giãn tiến độ xây dựng dự án  đầu tư hạng mục trang trại heo là không có cơ sở pháp lý. Vì theo quy định hiện hành thì Báo cáo đánh giá tác động môi trường không phải là căn cứ để xem xét giãn tiến độ thực hiện dự án. Mặt khác, theo quy định tại khoản 2 Điều 168 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 thì Giấy xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường đã được UBND huyện Đắk Glong cấp vẫn còn hiệu lực pháp luật. Cụ thể: “Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép, giấy chứng nhận về môi trường theo quy định của Luật bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 thì được tiếp tục thực hiện đến hết thời hạn ghi trong giấy phép, giấy chứng nhận đó”.

d) Kết quả kiểm tra thực địa (công trình xây dựng trại heo) và đối thoại với HTX Tân Thịnh:

* Kết quả kiểm tra thực địa:

Qua kiểm tra thực tế, HTX Tân thịnh có triển khai thực hiện dự án, hiện trạng công trình xây dựng trang trại nuôi heo bao gồm: 36 trụ bê tông đã dựng trên đất; cát; gạch; đá; sắt xây dựng và xi măng. Có san lấp mặt bằng.

Kết quả đo đạc:

  • Theo thiết kế xây dựng là 01 block với diện tích: 63 x 17,8 = 1121,4m2.
  • Trên thực tế thi công xây dựng 02 block:

+ Block 01 với diện tích 14,8 x 32,5 = 466,2m2

+ Block 02 với diện tích 31,9 x 14,75 = 470,53m2

- Về kết cấu:

+ Theo thiết kế nhịp kết cấu trục A là 4,5m; trên thực tế thi công là 5,4m.

+ Thiết kế nhịp kết cấu các trục từ 1 đến 15 lần lượt là 7m, 3,8m, 7m; trên thực tế thi công còn 4,85m.

  • Về tọa độ các điểm của Block 01 và Block 02:

+ Block 01 các điểm tọa độ là: 1(420902; 1314754), 2(420875; 1314756), 3(420875; 1314741), 4(420904; 1314741).

+ Block 02 các điểm tọa độ là: 1(420875; 1314759), 2(420872; 1314774), 3(420904; 1314774), 4(420803; 1314759).

Như vậy, HTX Tân Thịnh có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Tuy nhiên, chính quyền địa phương không lập biên bản vi phạm hành chính mà chỉ nhắc nhở là không đúng trình tự thủ tục xử lý vi phạm hành chính.

* Kết quả đối thoại: Nguyện vọng của đại diện HTX Nông lâm nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Tân Thịnh

- Các cơ quan có thẩm quyền căn cứ các văn bản pháp luật để xem xét cơ quan, tổ chức, cá nhân nào sai phạm để chịu trách nhiệm về các thiệt hại của HTX Nông lâm nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Tân Thịnh do việc tạm dừng dự án;

- Hiện nay, các đơn vị hợp tác với HTX Nông lâm nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Tân Thịnh không tiếp tục tham gia đầu tư dự án nên HTX Nông lâm nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Tân Thịnh chưa có hướng tiếp tục thực hiện dự án.

          3.3. Đề xuất, phương hướng

3.3.1. Sở Tư pháp kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo:

a) UBND huyện Đắk Glong xem xét, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc tạm dừng xây dựng công trình trại chăn nuôi heo và không điều chỉnh Giấy phép xây dựng cho đối tượng đủ điều kiện. Đồng thời, thoả thuận với HTX Tân Thịnh để thống nhất biện pháp khắc phục những tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

b) Trường hợp HTX Tân Thịnh tiếp tục thực hiện dự án thì đề nghị:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng trang trại heo trên cơ sở xem xét quá trình thực hiện dự án: Việc cho thuê đất và bàn giao đất tại thực địa chậm so với thời hạn triển khai kiến thiết cơ bản theo Giấy chứng nhận đầu tư (Biên bản bàn giao đất tại thực địa ngày 03/6/2015); Việc điều chỉnh Giấy phép xây dựng chậm (nguyên nhân do UBND huyện yêu cầu phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường không có cơ sở pháp lý); Nhà đầu tư cũng đã thực hiện đầy đủ yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thâm quyền nhưng chưa được xém xét, xử lý đúng quy định.

- UBND huyện Đắk Glong xem xét gia hạn và điều chỉnh Giấy phép xây dựng theo hồ sơ đã được Sở Xây dựng thẩm định tại Công văn số 182/KQTĐ-SXD ngày 23/11/2016.

- Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn HTX Tân Thịnh lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, trong trường hợp dự án có thay đổi về tính chất hoặc quy mô đến mức thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

c) Trường hợp HTX Tân Thịnh không tiếp tục thực hiện dự án chăn nuôi heo thì đề nghị: HTX Tân Thịnh làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014.

3.4. Những bất cập trong hệ thống văn bản pháp luật về đầu tư, môi trường và xây dựng.

Qua kiểm tra hồ sơ dự án đầu tư, rà soát các văn bản pháp luật, Sở Tư pháp nhận thấy:

Tại khoản 2 Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường năm 2009 quy định: “Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường là căn cứ để cấp có thẩm quyền thực hiện các việc sau:

a) Quyết định chủ trương đầu tư dự án đối với các đối tượng quy định tại Điều 18 của Luật này trong trường hợp pháp luật quy định dự án phải quyết định chủ trương đầu tư;

b) Cấp, điều chỉnh giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác khoáng sản đối với dự án thăm dò, khai thác khoáng sản;

c) Phê duyệt kế hoạch thăm dò, kế hoạch phát triển mỏ đối với dự án thăm dò, khai thác dầu khí;

d) Cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với dự án có hạng mục xây dựng công trình thuộc đối tượng phải có giấy phép xây dựng;

đ) Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án không thuộc đối tượng quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này”.

Tuy nhiên, theo quy định pháp luật về đầu tư và xây dựng thì hồ sơ thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư và cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng không yêu cầu phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường. Mặc khác, việc yêu cầu nhà đầu tư phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi quyết định chủ trương đầu tư là không phù hợp với thực tế, làm hạn chế thu hút đầu tư đối với địa phương. Bên cạnh đó, đối với các đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường mà không thực hiện thì đã có chế tài (xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường).

Sở Tư pháp kiến nghị UBND tỉnh đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cụ thể nội dung này, đảm bảo sự đơn giản hoá thủ tục hành chính, phù hợp với thực tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư và sự thu hút đầu tư của địa phương.

 

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp