Loading ...

Công ty CP Đầu tư và XNK An Phong Đắk Nông (01 kiến nghị)

Ngày đăng:21-08-2018 | 15:05:11

Công ty thực hiện thủ tục xin chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng vườn ươm công nghệ cao tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tuy nhiên hiện nay chưa được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Đề nghị UBND xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời doanh nghiệp theo công văn 1525/SKH-TTXTĐT ngày 25/7/2018.

Ngày 12/7/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 1415/SKH-KTĐN, báo cáo UBND tỉnh về dự án Đầu tư xây dựng vườn ươm công nghệ cao tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song của Công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu An Phong (có phô tô báo cáo kèm theo). Nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi văn bản này để Công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu An Phong được biết. Nếu còn nội dung nào chưa rõ, đề nghị quý công ty có văn bản hoặc trao đổi trực tiếp để Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tiếp tục đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp

*Nội dung trả lời theo Công văn số 1415/SKH-KTĐN ngày 12/7/2018  của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 493/VPUBND-KTKH, ngày 07/6/2018 về việc dự án đầu tư xây dựng vườn ươm giống cây trồng ứng dụng công nghệ cao của Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu An Phong Đắk Nông (Nhà đầu tư); trong đó, giao Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành về đất đai, đầu tư, tài chính, tài sản công… để tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý cụ thể đối với việc đề xuất chủ trương đầu tư dự án nêu trên theo đúng quy định.

Sau khi tổng hợp ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Công văn số 1230/STNMT-QHGĐ, ngày 03/7/2018); Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh như sau:

Dự án đầu tư xây dựng vườn ươm giống cây trồng ứng dụng công nghệ cao của Công ty Cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu An Phong Đắk Nông tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông thuộc danh mục ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư (theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ- CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ), đồng thời là dự án đầu tư trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ- CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ); được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 19, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Mặt khác tại Điểm b, Khoản 2, Điều 118, Luật Đất đai năm 2013 thì dự án thuộc trường hợp không phải đấu giá quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, nguồn gốc khu đất Nhà đầu tư đề xuất chủ trương đầu tư dự án nêu trên là vườn ươm sản xuất cây giống của Công ty TNHH một thành viên Thuận Tân đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án xây dựng vườn ươm sản xuất cây giống khu vực phía Bắc tỉnh Đắk Nông tại Quyết định số 1482/QĐ-CTUBND, ngày 29/11/2006 (với diện tích đo đạc theo hiện trạng là: 10.243,8m2); trong đó, chủ đầu tư là Lâm trường Thuận An (nay là Công ty TNHH Một thành viên Thuận Tân đã giải thể). Hiện trạng trên đất theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 903/STNMT-QHGĐ, ngày 24/5/2018 (kèm theo biên bản kiểm tra thực địa ngày 10/5/2018): đất nông nghiệp (vườn ươm cũ) của Công ty TNHH một thành viên Thuận Tân  và 01 căn nhà cấp cấp 4 (tài sản của Công ty TNHH một thành viên Thuận Tân).

Căn cứ vào Công văn số 1827/TTr-ĐMDN ngày 14/10/2015 của Chính phủ về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty Nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giải thể Công ty TNHH MTV Thuận Tân, ngày 24/01/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 188/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án giải thể Công ty TNHH MTV Thuận Tân, trong đó: “Đất chuyên dùng: Thu hồi, tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất, thực hiện theo đúng quy định hiện hành”.

Theo ý kiến của Sở Tài chính (tại Công văn số 1043/STC-TCDN, ngày 21/5/2018) căn cứ quy định của Luật Đất đai, Thông tư số 129/2015/TT-BTC ngày 24/8/2015 của Bộ Tài chính thì “ …Tài sản của công ty bị giải thể được bán đấu giá thông qua tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp hoặc do Hội đồng giải thể công ty tổ chức thực hiện công khai theo đúng các quy định tại Quy chế bán đấu giá tài sản hiện hành…việc bán tài sản liên đến quyền sử dụng đất phải tuân theo quy định của Luật Đất đai”.

Như vậy, theo phương án giải thể của Công ty TNHH MTV Thuận Tân đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 188/QĐ-UBND, ngày 24/01/2018 và ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 1043/STC-TCDN, ngày 21/5/2018 nêu trên thì đất chuyên dùng: thu hồi, tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất theo quy định hiện hành.

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1692/UBND - KTKH, ngày 13/4/2018 về việc giao đất chuyên dùng, đất có vườn cây của các Công ty TNHH một thành viên đã giải thể cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quyết định số 188/QĐ-UBND, ngày 24/01/2017 nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình số 193/TTr-STNMT, ngày 04/6/2018 đề nghị UBND tỉnh ban hành Quyết định thu hồi đất để thực hiện theo đúng phương án giải thể.

Từ những lý do nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định một số nội dung sau:

(1) Giữ nguyên mục đích sử dụng đất làm vườn ươm sản xuất cây giống khu vực phía Bắc tỉnh Đắk Nông của khu đất (diện tích 10.243,8 m2) tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1482/QĐ-CTUBND, ngày 29/11/2006).

(2) Đề nghị UBND tỉnh ban hành Quyết định thu hồi diện tích khu đất nêu trên giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Nông quản lý để thực hiện theo đúng phương án giải thể (theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 193/TTr-STNMT, ngày 04/6/2018).

 (3) Giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức bán đấu tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất làm vườn ươm tại khu đất nêu trên theo đúng quy định. Thông báo công khai rộng rãi việc bán đấu giá tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất làm vườn ươm tại khu đất nêu trên cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu được biết để tham gia đấu giá, trong đó có Công ty Cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu An Phong Đắk Nông.

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp