Loading ...

Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Nguyên (01 kiến nghị)

Ngày đăng:21-08-2018 | 15:00:15

Kiến nghị: Ngày 11/4/2018, UBND tỉnh đã có Công văn số 1623/UBND-CNXD về việc chấm dứt hoạt động đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng thủy điện Đắk So 4 Do một số nguyên nhân khách quan, bị một số đối tác làm giả hồ sơ, chữ ký,…Công ty kiến nghị cho phép tiếp tục triển khai lại dự án và cam kết triển khai xây dựng trong thời gian 24 tháng và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời theo Công văn số 1462/SKH-KTĐN ngày 17/7/2018 gửi Doanh nghiệp

Tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 31/3/2018, sau khi nghe báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về các nội dung liên quan đến dự án thủy điện Đắk Sor 4, các thành viên UBND tỉnh đã thống nhất và Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận chấm dứt hoạt động đầu tư đối với Dự án thủy điện Đắk Sor 4, công suất thiết kế 9MW, diện tích chiếm đất 51ha do Công ty Cổ phần thủy điện Vĩnh Nguyên thực hiện tại Công văn số 1632/UBND-CNXD ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh; ngày 23/4/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 723/SKH-KTĐN thông báo để Công ty Cổ phần thủy điện Vĩnh Nguyên và các đơn vị có liên quan biết, thực hiện hoàn tất các thủ tục để chấm dứt hoạt động đầu tư dự án thủy điện Đắk Sor 4 (trong đó, yêu cầu Nhà đầu tư nộp lại Giấy chứng nhận đầu tư số 63121000063 do UBND tỉnh Đắk Nông cấp lần đầu ngày 18/01/2010, cấp thay đổi lần 01 ngày 28/4/2010 theo quy định trước ngày 27/4/2018).

Tuy nhiên, dựa trên khó khăn, vướng mắc được Công ty Cổ phần thủy điện Vĩnh Nguyên kiến nghị tại buổi Cà phê doanh nhân ngày 05/7/2018, liên quan đến việc Nhà đầu tư kiến nghị cho phép tiếp tục triển khai lại dự án thủy điện Đắk Sor 4 và cam kết triển khai xây dựng trong thời gian 24 tháng, UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét kiến nghị nêu trên.

Hiện nay, qua rà soát lại các nội dung liên quan, xét thấy dự án thủy điện Đắk Sor 4 đã chấm dứt hoạt động theo quy định của Luật Đầu tư (tại Quyết định số 165/QĐ-SKH ngày 01/11/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư), việc đề xuất các nội dung liên quan đến dự án phải thực hiện theo trình tự, thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định hiện hành; mặt khác, chủ trương đầu tư dự án trước đây được chấp thuận từ năm 2010, do đó các thông tin, hồ sơ của dự án đến nay không còn phù hợp (như: tiến độ đầu tư, tổng mức đầu tư dự án, năng lực tài chính thực hiện dự án…) nên việc xem xét kiến nghị của Nhà đầu tư về việc tiếp tục triển khai lại dự án dựa trên các thông tin cũ là chưa đảm bảo để thẩm định, lấy ý kiến các đơn vị có liên quan; vì vậy, để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, đảm bảo cơ sở thẩm định, đầy đủ thông tin để các đơn vị cho ý kiến trong quá trình họp xem xét kiến nghị của Nhà đầu tư (bao gồm cả các cam kết về tiến độ thực hiện dự án, cam kết về việc bảo đảm thực hiện dự án của Nhà đầu tư và các nội dung có liên quan khác), Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Nhà đầu tư hoàn thiện, cập nhật lại thông tin, bổ sung hồ sơ xin chủ trương đầu tư dự án theo quy định hiện hành làm cơ sở thẩm định, tham mưu UBND tỉnh xem xét, cụ thể như sau:

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (có mẫu kèm theo);

- Văn bản đề xuất dự án đầu tư (có mẫu kèm theo);

- Đơn đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất (có mẫu kèm theo);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty;

- Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 04 bộ (trong đó ít nhất 01 bộ có dấu đỏ).

Để đảm bảo hồ sơ đầy đủ và đúng quy định, trường hợp chưa rõ hoặc cần sự hỗ trợ, Nhà đầu tư chủ động liên hệ Trung tâm Xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (đồng chí Huyền - điện thoại: 0941809393) để được hỗ trợ hướng dẫn miễn phí. Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án của Nhà đầu tư đề nghị nộp tại Trung tâm Hành chính công để thẩm định, xử lý theo quy định.

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp