STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Cấp thực hiện Lượt xem
1 164. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu áp dụng cho tất cả các cấp Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Cấp huyện 147
2 162. Thủ tục Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Cấp tỉnh 69
3 163. Thủ tục Lựa chọn nhà thầu qua mạng Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Cấp tỉnh 78
4 167. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Cấp tỉnh 89
5 165.Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Cấp tỉnh 82