CƠ HỘI ĐẦU TƯ

Hội nghị trực tuyến định hướng, góp ý dự thảo chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2025

  • Ngày đăng11/08/2021
  • Lượt xem284

Sáng ngày 29/6/2021, Tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc định hướng, góp ý dự thảo: Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 trong lĩnh vực du lịch (chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2025). Đồng chí Nguyễn Văn Hùng – UVBCHTWĐ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Thứ trưởng: Tạ Quang Đông, Đoàn Văn Việt chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh điểm cầu tỉnh.

Tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông, đồng chí Điểu K'Ré – UVBCHTWĐ, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Tôn Thị Ngọc Hạnh – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ngọc Quang, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng chủ trì Hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại Hội nghị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình bày 02 dự thảo, gồm: Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 trong lĩnh vực du lịch. 

Đ/c Nguyễn Văn Hùng – UVBCHTWĐ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại Hội nghị.

Về dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 với mục tiêu chung khơi dậy khát vọng cống hiến vì Tổ quốc, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa và con người Việt Nam, từng bước xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Với các chỉ tiêu đặt ra như: Doanh thu của các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7%GDP;  100% các Bộ, ngành, địa phương xây dựng và hoàn thiện Quy tắc ứng xử văn hóa theo lĩnh vực chuyên ngành được giao; có 08 – 10 giải thưởng Văn học ASEAN; ... Đề ra12 nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện Chiến lược: Hoàn thiện thể chế, chính sách, khung pháp lý; Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; ...

Về dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 trong lĩnh vực du lịch với nhiệm vụ: Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương , tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp ; 07 nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gồm: Tổng kết, đánh giá, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển du lịch; ứng dụng khoa học và công nghệ hiện đại, công nghệ số trong ngành du lịch; tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch; phát triển đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch; hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi, phát triển trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid – 19; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thị trường lao động du lịch bền vững; phát triển thị trường, tăng cường xúc tiến, quảng bá và đẩy mạnh hợp tác quốc tế về du lịch.

Cũng tại Hội nghị, đại biểu tham dự ở trung ương và các địa phương đã cùng trao đổi, thảo luận các ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2025, nội dung góp ý tập trung về: Công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành liên quan trong việc phát huy sức mạnh nội sinh và khả năng hội nhập quốc tế về văn hóa; xây dựng chỉ số bền vững văn hóa gắn với các mục tiêu phát triển bền vững; công tác quản lý nhà nước về văn hóa nhằm đạt các chỉ tiêu phát triển văn hóa đến năm 2030; nguồn lực thực hiện hiệu quả trong lĩnh vực du lịch; chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng giao thông;…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã đánh giá cao các ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự. Trên cơ sở các ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị tại Hội nghị, Bộ tiếp thu để hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ Dự thảo chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030; hoàn thiện chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2025, ban hành theo quy định. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cơ quan ở Trung ương và các địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.


Các tin đã đưa: