HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Bản cam kết giữa tỉnh Đắk Nông với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp

  • Ngày đăng16/06/2021
  • Lượt xem191

 Cam kết của UBND tỉnh Đắk Nông trong thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh.

1. Các cam kết cơ bản (theo nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết 35):
- Tổ chức đối thoại công khai định kỳ ítt nhất hai lần/năm với cộng đồng doanh nghiệp, báo chí để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Thành lập và công khai đường dây nóng, hỏi đáp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để tiếp nhận phản ánh àả hướng dẫn, giải đáp cho doanh nghiệp.
- Chỉ đạo và chịu trách nhiệm đẩy mạnh triển khai có hiệu quả việc thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một của liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Rà soát, thống nhất đầu mối tiếp nhận và xử lý hồ sơ; hướng đẫn, giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp theo nguyên tắc khi cần yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì thông báo một lần bằng văn bản cho doanh nghiệp, nhà đầu tư về toàn bộ các nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung đối với mỗi bộ hồ sơ. Thông báo phải nêu rõ yêu cầu sửa đổi, bổ sung và lý do của việc yêu cầu sửa đổi, bổ sung.
- Quán triệt cán bộ, công chức về đạo đức công vụ, cải cách hành chính; chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu; tinh thần chính quyền phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp. Công khai quy trình và cán bộ có trách nhiệm xử lý hồ sơ, tăng cường thanh tra công vụ; kiên quyết xử lý các cán bộ vi phạm quy trình xử lý hồ sơ, gây phiền hà cho doanh nghiệp. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về các vi phạm của công chức, viên chức trong phạm vi quản lý.
- Đôn đốc các cơ quan trực thuộc nghiêm túc thực hiện quy định về đất đai, xây dựng, môi trường, đăng ký kinh doanh, đầu tư và các thủ tục hành chính liên quan tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
- Rà soát các các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm để điều chỉnh bổ sung hoặc loại bỏ cho phù hợp với thị trường và quyền kinh doanh của doanh nghiệp.
- Xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ kết nối doanh nghiệp theo cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; kết nối với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, định hướng gắn kết đến thị trường quốc tế.
- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, chú trọng hình thành và phát triển vùng nguyên liệu tập trung, tạo thuận lợi cho xây dựng cơ sở chế biến nông, lâm sản.
- Đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ, bao gồm cả những doanh nghiệp đang kinh doanh có hiệu quả theo cơ chế thị trường, tạo cơ hội cho doanh nghiệp khu vực tư nhân phát triển.
- Hỗ trợ, lạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xã hội phát triển.
- Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc cung cấp các dịch vụ phát triển kinh doanh: Đào tạo, tư vấn, thông tin, thị trường...
- Thực hiện thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật (không quá một lần/năm); kết hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành nhiều nội dung trong một đợt thanh tra, kiểm tra (trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng).
- Chi đạo các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự.
2. Các cam kết khác:
2.1. Đơn giản hỏa thủ tục hành chinh:
- Đơn giản thủ tục và rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp xuống còn tối da 02 ngày làm việc; Giảm 30%  thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh (gồm thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư) và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
- Rút ngắn thời gian Cấp phép xây dựng và các thủ tụcliên quan tối đa không quá 77 ngày làm việc(bao gồm cả thủ tục thẩm định thiết kế xây dụng công trình, kết nối cấp thoát nước, nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng,...).
- Thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản xuống không quá 14 ngày làm việc.
- Thời gian tiếp cận điện năng đối với các doanh nghiệp, dự án đầu tư xuống tối đa là 08 ngày làm việc (chỉ tính thời gian giải quyết các thủ tục thuộc ngành điện).
- Thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng xuống còn tối đa 200 ngày; thời gian giải quyết phá sản doanh nghiệp xuống còn 24 tháng.
- Các chỉ tiêu hoàn thuế, quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế, thời gian và kết quả xử lý khiếu nại về thuế đạt trung bình của nhóm nước ASEAN 4.
2.2. Phát triển doanh nghiệp: Phấn đấu đến năm 2020 tăng gấp 2 lần số lượng doanh nghiệp hiện có của tỉnh.
2.3. Tăng cường đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp ở các cấp khác nhau (đối với cấp tỉnh là 1 lần/quý, đối với cấp huyện là 1 lần/quý); tạo thuận lợi để doanh nghiệp có thể tham gia góp ý về các quy định, chính sách của tỉnh; bảo đảm 100% các văn bản quy định về cơ chế, chính sách do tỉnh ban hành đều được lấy ý kiến tham gia của cộng đồng doanh nghiệp.
2.4. Tăng cường công khai, minh bạch, cập nhật và hướng dẫn rõ ràng; cam kết 100% thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư và kinh doanh, các quy định, chính sách, quy hoạch của tỉnh và địa phương được công khai tại Trung tâm hành chính công các cấp và trên website của các đơn vị, địa phương.
2.5. Phát huy hiệu quả của chính quyền điện tử, khuyến khích doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính qua mạng; cắt giảm tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định.
2.6. Về thủ tục thuế: Phấn đấu tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạtt 98% và nộp thuế điện tử tối thiểu đạt 90%.
2.7. Đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo bằng những giải pháp thiết thực hiệu quả; đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua cung ứng, phát triển các dịch vụ tư nhân như: thông tin tiếp cận thị trường, tư vấn pháp lý, khoa học công nghệ...
2.8. Các cam kết trên sẽ được thực hiện với sự hỗ trợ, phối hợp và giám sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

 

Các tin đã đưa: