CƠ HỘI ĐẦU TƯ

Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các dự án vừa và nhỏ của nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2020

  • Ngày đăng16/06/2021
  • Lượt xem648

Ngày 01/6/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định 829/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) và các dự án vừa và nhỏ của nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2020.

Chương trình nhằm củng cố, tăng cường về quan hệ hợp tác với các tổ chức PCPNN đã và đang hoạt động tại tỉnh Đắk Nông và trong nước, mở rộng mối quan hệ với các tổ chức PCPNN có tiềm năng; duy trì nâng cao giá trị viện trợ của cá nhân và tổ chức phi Chính phủ, nâng cao hiệu quả của viện trợ PCPNN thông qua việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá nâng cao năng lực hợp tác với các tổ chức PCPNN; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động viện trợ của các tổ chức PCPNN đi đôi với bảo đảm bí mật nhà nước, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Nâng cao tính chủ động, năng lực hợp tác trong mối quan hệ với các tổ chức PCPNN của các Sở, Ban, ngành, địa phương và người dân; định hướng cho các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã xây dựng dự án vận động viện trợ PCPNN.


Với nguyên tắc là phải phù hợp với chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, tuân thủ các quy định của pháp luật; phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của từng ngành và địa phương. Bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn thực hiện các chương trình, dự án và các khoản viện trợ…

Theo Quyết định này, UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai, hướng dẫn thực hiện Chương trình xúc tiến vận động viện trợ PCPNN và các dự án vừa và nhỏ của nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2020.


Các tin đã đưa: